Landschapspark Deventer

Ontwerp
Een landschapspark ontwikkelen als uitloopgebied voor Deventer, was hier de opdracht. In dit plan moest 1000ha natuur aanwezig zijn.

Na de analyse en inventarisatie, het in kaart brengen van klimaatveranderingen en het  natuurbeleid, is er tot het volgende ontwerp gekomen:

Ten eerste een landschap waar kleinschalige voedselproductie plaats vindt, dit vind plaats in het essengebied.

Ten tweede meer ruimte voor de rivier in het rivierengebied. Deze ingreep heeft geleid tot een nieuw natuurgebied dat in verbinding staat met de Veluwe.

Ten derde is er ruimte voor Biologische landbouw in het binnendijkse rivierengebied. Als laatste worden er elzenhakhout en rabattenbossen in de beekdalen aangelegd voor wateropslag.

Door oude elementen weer terug te plaatsen in het gebied met nieuwe functies is er tot een duurzaam landschapspark gekomen, Waar gerecreëerd, gewerkt en geleefd kan worden. Hierdoor is het een integraal landschap geworden wat door zowel de mens als de natuur gebruikt zal worden.


Masterplan
Het landschapspark bevindt zich ten zuid westen van Deventer. Als er verder wordt ingezoomd op het gebied is te zien dat er een duidelijke scheiding is tussen natuur en landbouw. De reden hiervoor is dat de Veluwe vanuit het zuiden doorloopt het rivierengebied in, door een duidelijke scheiding te maken tussen het natuur- en landbouwgebied wordt de schade door grote hoefdieren als het Edelhert en het Everzwijn beperkt. Er kan een duidelijk beleid worden uitgevoerd. Dit gebied is deels toegankelijk voor recreanten.

De landbouw heeft veel singels, houtwallen en meidoornhagen. In samenwerking met de akkerranden geeft het totale een landelijk en natuurlijk karakter wat gewaardeerd zal gaan worden door de recreanten uit Deventer en toeristen. De bedoeling is dat hier ook lokaal voedsel verkocht zal gaan worden, waardoor de recreant een betere binding krijgt met zijn voedsel en het buitengebied. Hierdoor kan het gehele gebied gezien worden als één groot recreatiegebied/landschapspark.


Het kleinschalige Voedselbos

De voedselbossen zijn aanwezig in het agrarische landschap en vormen een overgang tussen het natuurpark en het agrarische landschap.
Een voedselbos is een “flat” voor landbouw productie, er zijn meerdere lagen landbouw aanwezig. Zo is er een bomenkroon, heesterlaag en kruidenlaag. Bij de kruidenlaag vindt er tevens veeteelt plaats. Er is een harde scheiding zichtbaar tussen het voedselbos en de omliggende landbouw, dit komt door de verschillende verdien modellen: reguliere landbouw en biologische- gecombineerd met natuur inclusieve landbouw. In het bos zelf zijn ook openplekken te vinden die gebruikt worden voor de kleinschalige landbouw: akkers, weiland en graanteelt.

Doorsnede Voedselbos A - A'

De doorsnede is gemaakt op de grens van het voedselbos en het weiland, je kunt dus de duidelijke overgang zien van een dichter bos naar een struweel. Aan de rechterzijde staan bomen als de walnoot voor de notenproductie. Andere bomen die te vinden zijn zijn appel- en perenbomen, zij worden op hun beurt weer opgevolgd door hazelaars; voor hazelnoten productie.
Onder de bomen komen weer verschillende heesters voor, zij zullen vooral laag zijn en hier wordt laagfruit geteeld zoals frambozen.